Vad är biovärme?

Vi hjälper dig att reda ut begreppen – vad är egentligen bioenergi, biobränsle och biovärme?

Bioenergi, eller biobränsle, är bränsle från naturligt växande material som producerats av växter i fotosyntesen. All biobränsle kommer från naturen.

Ved, briketter, pellets, flis och biooljor är de vanligast bränslekällorna som man använder sig av när man framtar biovärme vid förbränning. Oftast kommer råvaran från avverkning av skogen eller från jordbruket men det kan också vara restprodukter från industrier som använder naturliga råvaror. Exempel på restprodukter från skogs- och träindustrin är svartlut, tallolja, sågspån, hyvelspån, flis och bark. Exempel på restprodukter eller avfall från jordbruket är blast, halm och gödsel. Restprodukter eller avfall från skogsbruk är grenar, stubbar och andra delar av trädet som blir kvar efter avverkning.

Bioenergins största användningsområde är värmeproduktion. Värme som är bioenergibaserad kallas för biovärme. Biovärme är idag den vanligaste uppvärmningsformen för uppvärmning av bostäder och lokaler, dels via fjärrvärme, dels med småskalig uppvärmning främst i småhus.

Ved, pellets, flis och biooljor är exempel på olika bränslen som genererar biovärme vid förbränning. Värmen kan produceras storskaligt i värmeverk och kraftvärmeverk eller småskaligt i pannor och olika typer av lokaleldstäder, som kaminer och spisar.

En panna kan klara av att värma upp ett eller flera hus med hjälp av ett vattenburet system för att distribuera värmen. Värmen lagras i en eller flera ackumulatortankar som dimensioneras utifrån värmebehovet.
Vi säljer, installerar och servar flera olika typer av pannor för ved, flis och pellets och vi hjälper dig gärna att avgöra vilken panna som är rätt för dig och din fastighet utifrån vilka behov och förutsättningar som finns.

Varför räknas biovärme som miljövänlig uppvärmning?

Biovärme ger en trygg, säker, lättskött och miljövänlig uppvärmning. Biobränslen är koldioxidneutrala, vilket betyder naturens tillväxt balanserar koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen. Därför bidrar de inte till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år. Som en jämförelse så släpper du ut hela 288 ton koldioxid per år om du har en oljeförbrukning på 100 m3. Eldar du istället med pellets så blir istället utsläppet av koldioxid 19 ton. Detta innebär en ofattbar minskning av utsläppet med 269 ton per år!
Pannorna vi säljer är lättskötat och moderna och ger mycket låga utsläpp av partiklar i rökgaserna. Det är dessutom oftast väldigt ekonomiskt att satsa på biovärme. Man betalar varken energiskatt eller koldioxidskatt för biobränslen. Som företag eller organisation kan du ofta söka generösa bidrag genom Klimatklivet om du satsar på att konvertera från fossila bränslen till förnybar energi.

Vill du läsa mer om bioenergi eller ha koll på fler svåra ord inom området, så kolla in Svebios ordlista här.

JEMT Vatten och Värme installerade pelletspannor på 700kW för miljövänlig uppvärmning på Minera Skifer AB
Minera Skifer AB valde att installera pelletspannor på totalt 700 kW med hjälp av JEMT Vatten och Värme.
Pelletsen förvaras i silo, och en ackumulatortank gör anläggningen komplett, lättskött, ekonomisk och miljövänlig.